7 ciekawych i popularnych trend w w projektowaniu stron internetowych - silvia2pearson35's Blog

Gwendolyns Ideas

Essays For Each Of Us

7 ciekawych i popularnych trend w w projektowaniu stron internetowych

Posted

Moda i zasady projektowania stron internetowych zmieniaj si stosunkowo szybko, dostosowuj c do mo liwo ci przegl darek internetowych i zapotrzebowania u ytkownik w. Obserwuj to zar wno budowa stron internetowych ze wzgl d w zawodowych, jak i jako tw rca Grafmaga, w szczeg lno ci w zwi zku z seri inspiruj cych stron internetowych.

Podczas tworzenia ostatniego tekstu zauwa y am, e spora cz uznawanych za interesuj ce i kreatywne witryny (wyr nianych na r nych portalach), powtarza popularne schematy. Postanowi am wi c zebra je w jednym tek cie i spr bowa zrozumie , co teraz jest cool.Widok na ca y ekran

Trend, kt ry sta si ostatnimi czasy niezmiernie popularny polega na wykorzystywaniu pe nej szeroko ci i co wa niejsze, wysoko ci ekranu u ytkownika. Ma on za zadanie w atrakcyjny spos b i bez wi kszego rozpraszania, zach ci go do dalszego eksplorowania strony. Wykorzystywany jest on w wi kszo ci do tworzenia ekran w startowych, kt re sk adaj si z du ej grafiki (o czym tak e ni ej), tekstu i ewentualnie przycisk w akcji. Podej cie to ma co najmniej jedn , bardzo wa n zalet - zapewnia bardzo dobry wygl d strony internetowej na ka dej przegl darce i wyklucza konieczno szukania z otego rodka pomi dzy ma wysoko ci stron na laptopach i spor na monitorach o wysokiej rozdzielczo ci. Widoki te mog by albo samodzielnymi grafikami, albo ich zbiorami, wykorzystuje si je jako slidery albo elementy statyczne.

Du e grafiki w tle

Z wcze niejszym trendem wi e si kolejny, kt ry utrzymuje si na listach popularnych pomys w na urozmaicenie strony internetowej ju do d ugi czas. Zak ada on korzystanie z ciekawych i pasuj cych do tematu zdj , zajmuj cych spor cz ekranu u ytkownika. Jest to bardzo dobry spos b na przek ucie uwagi wzrokowca, a wi c wi kszo ci z odwiedzaj cych, bez konieczno ci zmuszania go do czytania d u szych tekst w. Popularno tego rozwi zania le y prawdopodobnie tak e we wci zwi kszaj cej si ilo ci dost pnych zdj niestockowych, zamieszczanych cz sto na stronach za darmo (przy okazji zajrzyjcie na nasz list bank w z darmowymi zdj ciami).

Animacje czekaj ce na u ytkownika

yjemy w czasach, kiedy wielozadaniowo jest normalno ci i nikogo nie dziwi, e nie wchodzimy od razu na w asnie otwart stron czy podstron . Z drugiej strony tworzenie nawet pozornie prostych animacji nie nale y do zada najprostszych, nikt wi c nie chce marnowa ani zasob w komputera u ytkownika, ani swojej pracy. W zwi zku z tym coraz cz ciej widuje si animacje, kt re z rozpocz ciem si czekaj na pojawienie si u ytkownika na stornie.

Animacja opr cz urozmaicania strony przekazuje tak e istotne tre ci. W zwi zku z tym konieczne jest rozpocz cie jej dopiero po przej ciu na odpowiedni zak adk .

Animowane grafiki wektorowe

Nowe mo liwo ci tworzenia i wykorzystywania grafik wektorowych prosto z poziomu przegl darki za pomoc HTMLa i CSSa sprawi y, e rozwin a si nowa cie ka w projektowaniu. Skupia si ona na prostych, p askich grafikach (ho duj c stylowi flat), jednak zamiast po prostu je prezentowa - animuje je. Dzi ki temu strony s zdecydowanie ciekawsze i bardziej atrakcyjne dla u ytkownik w, a jednocze nie nie obci aj w du ym stopniu komputera.

http://grafmag.pl/artykuly/7-c iekawych-i-popularnych-trendow -w-projektowaniu-stron-interne towych/

Comments (0)

Add Comment
Comments Options
Sort comments by:

blog archive

get in touch

You must login or register in order to get in touch.