porno hikayeler

Posted

Sizlere bu gece beni sikerken kendini kaybeden olgun sikicimin nas l da kendinden ge ti ini anlataca m. Benim amc ma sanki bir hayvan gibi muamele yaparak beni mahvederek sikmenin anlams z planlar n yapan pi herifin beni nas l da pert edene kadar sikti ini ve sikerken de g lerek s r tt n anlataca m sizlere. Ben Nida, 19 ya nday m etime dolgun g renlerin bir daha bak ca fizikteyim. Neyse as l konumuza d nelim bir g n annemler hafta sonu dedemin rahats zland n s yledi ve oraya gideceklerini s yledi. yar n oldu annemleri yolcu ettik ve abimle ba ba a kalm t k. Oturduk televizyon izlemeye ba lad k abim 1 saat sonra ben porno izle bilgisayara geciyorum dedi. Bende tamam dedikten sonra televizyon izlemeye devam ettim.

Bir m hdet sonra ay yapt m ve abime g t rmek i in odaya g t rd m fakat abim 31 ekiyormu Hemen topland ve ne oldu dedi. ay getirdim sana dedim . Tamam uraya koy dedi. Bende g t rd m tam koyarken seks hikayeleri diye bir site g rd m.Hemen d ar kt m ve akl mda komik fikirler ge iyordu. Gece oldu ve ben uyumak i in odama gittim ve 30 yada 45 dakika ge medi ki kap m ac ld . eri giren ise abimdi uyuyor numar s yapmaya devam ettim birden ar af n zerinden ald n fark ettim fakat sesimi c karm yor ne yapaca n merak ediyordum. Yava yava elini g t m n zerine g t rd ve e ortman m ve donumu indirmeye ba lad . Ben halen uyuma rol yap yordum. Sonunda komple c karm t st m ve bana bakarak 31 ekiyordu. Ben ise sokmas n bekliyordum.Sonunda dayanmay p uyand m ve ne yap yorsun turk porno burda dedim. Fakat garibim st n bile giyememi ti. Dedim sikmek istiyorsan beni bana s yleyebilirdin dedim ve g lmeye ba lad . Birden dudaklar ma yap t ve pmeye ba lad . perken elleriyle am m ok uyordu.

Ben zevkten d rt k e olmu tum art k abime yalvaar yordum beni diye. Birden sikini a z mdan c kar p am ma sokmaya ba lad . Alt nda can ceki iyordum fakat bir oakdar da zevk al yrdum. Git gel yapmaya h zland rd kca daha h zl diyordum ve l klar at yordum. o h zland kca am m daha cok ac yordu ac s n hafifletmek i in bir elimle mememi bir elimle am m ok uyordum. Sonunda dayanamay p bo ald m. Abim 1 posta atana kadar ben 3 kere bo alm t m. Sonunda dayanamad ve st me bo alacakken a z ma bo al a k m diyerek sikini a z ma ald m. B t n spermleri a z mdayd . Hepsini yuttuktan sonra sikini emdim. B t n hafta sonu siki mi tik. Sonunda annemelr geldi fakat her evde ba ba a kal nca abim beni sikmeye devam etti.

B R D ER SEKS ANIM:

Daha nceden ya amaya ba lad m bir seks hikayeleri an m anlatmak istedim. Bu sex hikaye an m n ba kahraman olan ablama buradan sonsuz te ekk rler. ncelikle kendimi tan tay m da az hayal edin. smim Aykut ve 24 ya nday m. Ablam ile aram z her zaman iyi olmu tu ve bu sex hikayenin ba lamas n da bu etkili oldu. Yaz tatili i in babam ikna edip ablam ile tatile gitmeyi d nd k ve baba s yledik. Babam ise tamam gidin fakat gidice iniz yeri ben se ice im dedi bende olur baba g nderde yeter. Ertesi hafta edremit'te bir yazl k kiralad ve bizi oraya g nderdi. Yol yakla k 7 saat s rd kten sonra o yorgunlukla ben hemen uyudum ablam ise e yalar yerle tirmeye al yordu.Uyand mda ablam uyuyor. Bende Uyand rmayay m diye d ar kt m etraf geziyordum.Bir saat sonra eve geldim ve ablam uyanm y kan yordum al yordu. Ben o s rada televizyonu a t m ve izlemeye ba lad m. O s rada ablam benim geldi imi duymam olsa gerek r l plak kar mda duruyordu.

Ben kafam evirsemde nafile sex hikayeleri ablam n her yerini g rm t m. O g ne kadar ablama hi o g zle bakmam t m fakat. O taze am ve koca memelerinden sonra akl mda ablam sikmek i in planlar olu turmaya ba lam t m.Neyse ak am oldu ve yemek yedik ve halen yol yorgunlu unu atamam t k ve uyumaya gitmi tik fakat benim akl m halen ablam nas l sikerim acaba diye d nmedeydi. Sonunda dayanamay p ablam n odas na gittim ve uyuyordu fakat st nde sadece s dyen k lot vard . Yava ca sex hikayeleri yan na girdim ve memelerini a maya al t m ve ba arm t m o koca memeleri ve siyah meme uclar kar mda idi. Hemen k lodunu a maya al t m. Fakat uyan r gibi oldu ve korkudan ka t m. Sabah oldu ablam gece hi bir ey farketmemi olcak ki g nayd n dedi. Hemen kahvalt y haz rlad ve yemeye ba lad k. Hemen d ar kt k maksat denizde y zmek. Denizi ben g rd m an girdim fakat ablam g ne lenmeye ba lad .Ben ise gece tekrar gitmeyi planl yordum.

Ak am oldu yemek yedik ve sex hikayeleri biraz oturduktan sonra gece 2 gibi yatm t k. Ben ablam n uyumas n bekliyordum. sonunda belli bir saat ge ti uyudu unu anlamak i in ablam n kap s n ald m fakat duymad . Sessizce odaya girdim fakat ablam hi bir ey giyinmemi ti bu sefer hemen sikimi act m ve izleyerek 31 ekmeye ba lad m ama sikmek istiyordum am ndan. Yava ca yan na sokuldum sex hikayeleri ve bacaklar n act m am n yalamaya ba lad m ve parmak sokuyordum fakat uyancak diye korkuyordum. Sonunda korkudan sadece 31 ekip am n n st ne bo ald m.

recent posts

blog archive


get in touch

You must login or register in order to get in touch.