ARITMA TES S MAKET - hannahguthrie399's Blog

hannahguthrie399

hannahguthrie399

ARITMA TES S MAKET

Posted

Ar tma tesisi maketi slayt yapmak i in en iyi materyaldir. Prosesdeki i leyi i kolay bir ekilde g stermek i in kullan lan maketler ayn anda estetik olarak kurumunuza estetiklik katar. Bir ok ar t m tesislerine u ekilde maket yapabiliriz; paket at ksu ar tma tesisi, biyolojik ve kimyasal at ksu ar tma tesisi maketi, i me suyu ar tma tesisi, end striyel tesis maketi. nc l k eden maket firmalar aras nda yer alan Aktepe Group irketlerinde abuk projelendirme, hemen imalat ve abuk teslimat anlay hakimdir. Ar tma tesisi maketlerinde yer almazsa olmaz olan yap lar yledir; i letme binas , trafo binas , blower binas , havaland rma havuzlar , son keltme havuzlar , belt pres binas , y r y yollar , arazi s n rlar , arazide bulunan a a lar ve gerekli elektrik ve ayd nlatma tertibat . Maketlere dair teknik artname, fiyatlar ve fiyat teklifi almak i in bir alo yeterlidir. Beyaz Maket.Gerek kurum i inde gerekse de fuarlar da tan t m amac yla yap lan ar tma tesisi maketi ger e inin t pk s olmas ndan dolay bilim adamlar na kolayl k sa lar. Tesis zerinde yer alan yap lar , prosesleri ve ar tma emas n pratik olarak g stermek i in maketler vazge ilmez objelerdir. Aktepe Grup olarak her e it end striyel tesis maketleri retebildi imiz gibi e itli ar tma tesisi p rtf y ile de y ksek m teri memnuniyetiyle hizmetimizi s rd r yoruz. me suyu ar tma tesisi, ileri biyolojik at ksu ar tma tesisi, kimyasal paket ar tmalar ve end striyel ar tma tesisleri ustal k alan m zd r. Maket fiyatlar ve ar tma tesisi maket cretleri hakk nda teklif almak i in bir internet kadar yak n n zday z. Beyaz Maket ar tma zerinde yer alan yap lar yle s ralan r: n keltim tank , havaland rma havuzu, kum ve ya tutucular, ince/kaba zgara, amur binas , son keltim, blower ve jenerat r binalar , i letme ve at lye binas . Ayr ca kland rma ve elektrik sistemleri ile maket ileri d zey g rsellik kazan r.

M hendisler i in olmazsa olmaz olan maketler aras nda yer alan maket ar tma tesisi maketidir. evre m hendisleri i in i geli tirmede ve g rsel showlarda a r kolayl k sa layan maketler ar tma tesisinize g katar. Kimyasal ar tma tesisleri, biyolojik at ksu ar tma tesisleri, i me suyu ar t m tesisleri ve fabrikalara tasarlayabildi imiz end striyel maketler son teknolojiye uygun ekipman ve makinelerimiz ile retilerek adresinize ula t r l r. Tesis maketlerimiz 3 boyutlu yani 3D olup arazi zelliklerini tam bir ekilde yans tmaktad r. Havuzlar zemin kotundan farkl olarak a a da olabildi i gibi, zeminden ar tma tesisi maketi yukar da da yeralabilir. Zemin statik kaplama ile d enir. Orjinal renkler ve orjinal ekosistemsel yap g sterilir. Ekolojik sistem olarak im, a a , kaya ve asfalt kullan l r. Arazi s n r ve l eklendirme d zg n olarak uygulan r. Maket fiyat i in l tfen teklif isteyin. Tel:0352 333 0 777 E-Mail: info@beyazmaket.com

Comments (0)

Add Comment
Comments Options
Sort comments by:

blog archive


get in touch

You must login or register in order to get in touch.